O izpitu za voditelja čolna

sailsation_coln
Oseba, ki upravlja čoln (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje s čolnom) mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.

Z izpitom lahko upravljate vsa plovila do 24m dolžine,  ne glede na moč motorja.

Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih, pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli ter osnove meteorologije.

1. Pravila o izogibanju trčenja na morju
2. Pomorski predpisi
3. Osnove navigacije
4. Osnove motoroznanstva
5. Mornarska dela in veščine

Pravila o izogibanju trčenja na morju:

 • izogibanje trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih s praktičnim prikazom,
 • luči in označbe za plovila na mehanski pogon – na jadra in vesla, kadar plovejo, vlečejo, so zasidrane oziroma nasedle ali nesposobne oziroma omejeno sposobne za manevriranje in za plovila med ribarjenjem,
 • zvočni signali,
 • signali in znaki podvodnih dejavnosti.

Pomorski predpisi:

 • vpisovanje čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, red v pristaniščih in ostalih delih morja, oprema in označbe čolna,
 • pravni režim notranjih morskih vod in obalnega morja,
 • omejitve plovbe v posameznih območjih notranjih morskih vod in teritorialnega morja,
 • izobešanje zastave,
 • nadzor nad varnostjo plovbe,
 • prekrški,
 • pomorski upravni organi,
 • pomorske nezgode,
 • reševanje na morju.

Osnove navigacije:

 • določanje položaja čolna,
 • luči in označbe na plovni poti,
 • navtične karte, njihovo branje in uporaba,
 • določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti,
 • priročniki za plovbo,
 • oglasi za pomorščake,
 • kompas in njegova uporaba,
 • plovba pod težjimi pogoji (naravne in umetne ovire: megla, dež, sneg, veter, ozki prehodi, mostovi, kabli in podobno).

Osnove motoroznanstva:

 • delovanje motorja – bencinski in dizelski motor oziroma elektromotor za čoln,
 • priprava motorja za zagon, upravljanje in zaustavitev ter nadzor delovanja motorja,
 • vrste hlajenj in mazanje, kontrolni instrumenti, odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje akumulatorja, vrsta goriva in varnostni ukrepi v času polnjenja ter uporaba sredstev za gašenje požara.

Mornarska dela in veščine:

 • vrste čolnov, material in način gradnje ter vzdrževanje,
 • oprema čolnov,
 • vrste vrvi in njihova uporaba z vozli,
 • krmilo in krmiljenje, stabilnost čolna glede na razporeditev tovora, nadvodje in ugrez, dimenzije čolnov,
 • ravnanje v primeru požara in vdora vode,
 • nasedanje čolna,
 • reševanje osebe iz vode,
 • praktično krmiljenje čolna, pristajanje, sidranje in privezovanje,
 • vremenske napovedi in stanje voda,
 • vetrovi in Beauforjeva lestvica,
 • vpliv morskega ter vodnega toka na plovbo.

Kurikulum izpita je sestavljen iz najpomembnejših znanj in veščin, ki jih mora obvladati vsak, ki upravlja plovilo.

Postopek prijave in izvedbe izpita

sailsation_mornar
Uprava RS za pomorstvo kandidatu določi izpitni rok za opravljanje izpita za voditelja čolna na podlagi kandidatove popolne prijave za pristop k izpitu za voditelja čolna in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

V kolikor kandidat želi, da ga v postopku prijave k izpitu zastopa pooblaščenec mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo. V tem primeru se o izpitnem roku obvesti pooblaščenca po e-pošti.

V kolikor kandidat na Upravo dostavi nepopolno prijavo, mu Uprava določi rok za dopolnitev prijave. Če kandidat prijave v določenem roku ne dopolni z manjkajočimi prilogami, se prijava s sklepom zavrže. S tem je postopek zaključen.

Če kandidat brez opravičljivega razloga k izpitu na dan izpitnega roka, ki mu ga je določila Uprava, ne pristopi, ali brez opravičljivega razloga odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se skladno s tretjim odstavkom 10. člena Pravilnika o upravljanju s čolni šteje, da izpita ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal. Kandidat lahko neudeležbo na izpitu opraviči le pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred izpitom. Kot potrdilo, ki opravičuje izostanek od izpitnega roka se šteje zdravniško potrdilo ali potrdilo delodajalca o službeni zadržanosti ali potrdilo pravne osebe, društva, ali druge podobne organizacije, o zadržanosti kandidata na določen izpitni rok. V opravičilu morajo biti navedeni osebni podatki kandidata, razlog in okoliščine zadržanosti na določeni dan izpita, ime in priimek odgovorne osebe, lastnoročni podpis odgovorne osebe in pečat.

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega izmed predmetov, mora za opravo izpita pristopiti k popravnemu izpitu iz tega predmeta.

Kandidat, ki ne opravi izpita iz dveh predmetov, izpita ni opravil. Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko ponovno pristopi k izpitu po preteku 30 dni od dne opravljanja izpita ter mora za ponoven pristop k izpitu podati novo prijavo z vsemi potrebnimi prilogami.

Tečaj za voditelja čolna

Glede na zahtevnost izpita, ter na pomembnost obravnavanih tem je zelo priporočen obisk tečaja za voditelja čolna. Največja šola za navtična izobraževanja v Sloveniji pa je www.navticni-tecaji.si .  Tečaji v večini potekajo v treh srečanjih, ter imajo tudi ponavljalno srečanje tik pred izpitom. Skupno število delovnih ur na tečajih je 12. Na tečaju dobite tudi vso potrebno literaturo ter pripomočke, ki jih potrebujete za vajo in pripravo na izpit za čoln.

Dodaj odgovor